MEDIÁCIA

Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1
Vzťah mediátora k stranám sporu 

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:
• dobrovoľnosti ich účasti,
• možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
• skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
• odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
• úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
• dôvernosti celého procesu. 

Článok 2
Vedenie procesu mediácie 

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
• nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
• vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
• koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
• zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
• je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
• vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
• v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
• mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje. 

Článok 3
Vzájomné vzťahy medzi mediátormi 

Mediátor:
• nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
• verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov. 

Článok 4
Záväzky mediátora k profesii 

Mediátor:
• sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
• sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
• by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
• môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou. 

GDPR

Ochrana osobných údajov v mediačnom konaní

Mediátor spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom (týmto sa rozumie zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z.z. )